Az engedély megszerzésére pályázhatnak a képzők a kovergencia régiókban – 100%-os támogatás! Információk és szolgáltatások pályázóknak…

felnottkepzes2013. szeptember 1-jétől az új felnőttképzési törvény (2013. évi LXXVII. törvény) értelmében iskolarendszeren kívüli

 • OKJ-s képzéseket,
 • általános (KER szintek szerinti) nyelvi képzéseket
 • és támogatott képzéseket

már csak hatósági engedély birtokában indíthatnak a nem akkreditált képző intézmények.

Mivel az új törvény végrehajtási rendeletei még nem jelentek meg, a nem akkreditált nyelviskolák számára megnyugtató hírek olvashatók a Nemzetgazdasági Minisztérium oldalán.

Az akkreditált képzők a törvény átmeneti rendelkezései értelmében ugyan kaptak némi haladékot és jelenleg még külön engedély nélkül is indíthatják a fenti képzéseket, de idővel számukra is kötelező lesz az engedély megszerzése.

100 %-os finanszírozású pályázat kerül kiírásra várhatóan hamarosan akkreditált és nem akkreditált felnőttképző intézmények számára egyaránt, hogy áttérjenek az új engedélyezési rendszerre.


Egyelőre a pályázati útmutató tervezete ismert, mely szerint a pályázat néhány lényeges momentuma (még változhatnak):

 • A konvergencia régiókban (nem Budapest és nem Pest megye) bejegyzett székhelyen vagy telephelyen megvalósuló tevékenységekre vonatkozóan nyújtható be pályázat.
 • Nem pályázhat az a felnőttképzést folytató intézmény, melynek a felnőttképzési tevékenységből származó, pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti évi árbevétele meghaladta a nettó 50 M Ft-ot.
 • OKJ-s és/vagy általános (KER szintek szerinti) nyelvi képzésekhez és/vagy támogatott képzésekhez szükséges engedély megszerzéséhez kapcsolódó feladatoknak, költségeknek a támogatására lehet pályázni.
 • A projekt során a képző intézménynek nagy vonalakban: az engedély megszerzéséhez képzési programokat, minőségbiztosítási rendszert kell ki/átdolgoznia, ezeket külső szakértőkkel kell minősíttetnie, informatikai fejlesztéseket kell végrehajtania, az engedély megszerzése után várhatóan egy éven belül külső szakértővel kell az új szabályozási rendszer szerinti tevékenységét értékeltetnie.
 • Egy képző intézmény egy pályázatot nyújthat be feladatellátási helyeinek számától függetlenül és min. 5.000.000 Ft, max. 15.000.000 Ft támogatásban részesülhet.
 • A rendelkezésre álló keretösszeg: 3 milliárd forint, a támogatott pályázatok várható száma: 300-600 db.
 • A pályázat könnyített elbírálású lesz, befogadási és jogosultsági kritériumok vonatkozásában hiánypótlásra nincs lehetőség.
 • Elutasítás esetén a benyújtási határidőn belül lehetőség van új pályázat benyújtására.
 • Az NFÜ a pályázatok beérkezésének sorrendjében dönt. Ha az első napon beérkezett pályázatok támogatási igénye a teljes rendelkezésre álló keretet meghaladja, úgy a pályázatok beérkezési sorrendje sorsolás alkalmazásával kerülhet meghatározásra abban az esetben, ha addicionális forrás a konstrukció támogatására nem biztosítható.
 • Sikeres pályázat esetén 25% támogatási előleg és időközi kifizetés is igényelhető.
 • A pályázónak nem kell biztosítékot nyújtania a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. § (8) bekezdése értelmében, mivel a megítélt támogatás összege nem haladja meg a húszmillió forintot.
 • A projekt fizikai befejezésének határideje: a projekt megkezdésétől számított maximum 18 hónap, de legkésőbb 2015.06.30.

Egyelőre az új felnőttképzési törvény bizonyos végrehajtási rendeleteinek csak a tervezetei ismertek (Korm. rendelet, 3 további rendelet), amelyek részletesen szabályozzák az engedélyeztetési eljárás lefolytatását, költségeit. A hatályos jogszabályokra szükség lesz nem csak a megvalósításhoz, hanem a pályázat, a költségvetés összeállításához is. Társoldalunk, a Felnőttképzési Figyelő (FeFi) hírlevelére feliratkozókat folyamatosan tájékoztatjuk a pályázathoz kapcsolódó új jogszabályok kihirdetéséről is.


Támogatható tevékenységek köre a tervezet szerint

Az új típusú engedélyezési rendszerre történő felkészülés keretében

Kötelező:

 • A képzési programok új engedélyeztetési követelményeknek megfelelő átdolgozása (max. 250.000 Ft/képzési program), vagy
 • Képzési programok kidolgozása az új engedélyeztetési követelményeknek megfelelően (max. 300.000 Ft/képzési program, de képzési programok át/kidolgozására összesen max. 4,5 millió Ft. Legalább 5 db képzési program át/kidolgozását kell vállalni, illetve az erre vonatkoztatható maximális költségek kihasználása esetén legfeljebb 15-18 db képzési program kifejlesztése támogatható). 
 • A képzési programok külső minősíttetése felnőttképzési szakértő vagy felnőttképzési programszakértő által.
 • Felnőttképzési belső információs rendszer kialakítása és az ehhez szükséges informatikai fejlesztések végrehajtása.

Egyéb:

 • Az engedély benyújtásához szükséges előkészület és adminisztrációs tevékenység.
 • Az új felnőttképzési törvény előírásaiból fakadó többletfeladatok ellátásához szükséges adminisztrációs tevékenységek ellátása.
 • Felnőttképzési szakmai programkövetelmény-javaslat kidolgozása.
 • Felnőttképzési nyelvi programkövetelmény-javaslat kidolgozása.

Minőségbiztosítási rendszer bevezetése

Kötelező:

 • Az intézmény által alkalmazott minőségbiztosítási rendszer kidolgozása/ átdolgozása és bevezetésének előkészítése az új engedélyezési és minőségbiztosítási elvárásoknak megfelelően, valamint az ehhez szükséges informatikai fejlesztések végrehajtása.
 • A minőségbiztosítási rendszer részét képező, kötelező, külső szakértővel történő értékelés elvégeztetése.

Egyéb:

 • A minőségbiztosítási rendszerhez kapcsolódó külső értékelésre való felkészülés.

Projektmenedzsment feladatok ellátása (kötelező)

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy fő, a pénzügyi feladatokat is ellátó projektmenedzsert foglalkoztat (NEM vállalkozói jogviszonyban), akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan nem haladja meg a heti 10 órát. Felsőfokú iskolai végzettség elegendő a feladat ellátásához.


Tájékoztatás, nyilvánosság (kötelező)

 Előírások szerint.


Horizontális elvekre vonatkozó intézkedések

Esélyegyenlőség

Kötelező:

 • A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a fejlesztő vagy partnere esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

Fenntarthatóság

Kötelező:

 • A projekt kiterjed a környezeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére.
 • A Pályázónak/Kedvezményezettnek a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalnia kell, hogy a támogatott projekt keretében beszerzett eszközöket, létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követően legalább 3 évig fenntartja.

Eszközbeszerzés

A minőségbiztosítási rendszerhez és a felnőttképzési belső információs rendszerhez szükséges szoftver, hardver beszerzése, és az irodai adminisztrációhoz szükséges eszközök.Elszámolható költségek a tervezet szerint

1) Projekt előkészítés költségei

A projekt keretében tervezett beszerzések közbeszerzési eljárásainak előkészítési költségei. A közbeszerzési szakértői díj és az ajánlati felhívás előkészítésének költsége számolható el.

A projekt előkészítés költségei nem haladhatják meg a projekt elszámolható összes költségének 6 %-át, de jelen pályázat esetében NEM VALÓSZÍNŰ, HOGY KÖZBESZERZÉSRE KERÜL SOR.


2) Projektmenedzsment költségei

Munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott projektmenedzser esetében:

 • bérköltség
 • személyi jellegű költségek
 • 100.000 Ft alatti értékű, a projektmenedzsment feladatok ellátásához szükséges eszközök

Megbízási jogviszonyban foglalkoztatott projektmenedzser esetében:

 • csak a megbízási díj és járulékai

A fenti költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 12%-át.


3) A projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek, igénybe vett szolgáltatások

 • A szakmai megvalósítók projekt érdekében felmerült időarányos bérköltsége, személyi jellegű költségei (pl. napidíj, étkezési jegy, egyéb belső szabályzat szerinti juttatások) és azok járulékai.
 • Felmérések, monitoring, kimutatások, adatbázisok, készítésének költsége, mely szorosan kapcsolódik az új típusú engedélyezési rendszerre történő felkészüléshez.
 • Felnőttképzési szakmai és nyelvi programkövetelmény-javaslat kidolgozása.
 • Képzési programok átdolgozása/kidolgozása az új engedélyezési követelményeknek megfelelően.
 • Minőségbiztosítási rendszer kidolgozásának költsége.
 • Minőségbiztosítási rendszer kialakításával szorosan összefüggő anyagköltség (pl.: papír, nyomtatványok).
 • Minőségbiztosítási rendszerhez kapcsolódó külső szakértővel való értékelés elvégzésének költsége.
 • Felnőttképzési információs rendszer kidolgozásának költsége.
 • A minőségbiztosítási rendszer auditálásával, valamint a képzési programok  engedélyezésével felmerülő a projekthez kapcsolódó hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek.
 • A szakmai megvalósítók megbízási díja és járulékai, valamint az új Fktv előírásai alapján történő adminisztrációs feladatokra történő adminisztrátor alkalmazása, és a megvalósításhoz kapcsolódó számlás kifizetések.
 • Az új Fktv előírásai alapján történő működés biztosításához szükséges felnőttképzési szakértő vállalkozói díja.
 • Az új Fktv. előírásai alapján történő működés biztosításához kapcsolódó tevékenységek vonatkozásában felmerülő marketing költség (Hirdetés, reklám, propaganda költségek).

4) Beruházás

 • A minőségbiztosítási rendszerhez és a felnőttképzési belső információs rendszerhez szükséges szoftver beszerzése.
 •  A minőségbiztosítási rendszerhez és a felnőttképzési belső információs rendszerhez közvetlenül kapcsolódó legalább 100.000 Ft értékű tárgyi eszközök beszerzése, valamint a projekt menedzser, adminisztrátor munkájához szükséges eszközök beszerzése, mely a támogatott tevékenységhez szorosan kapcsolódik.

A beruházás költségei nem haladhatják meg a projekt elszámolható összes költségének 10 %-át.


5) Egyéb szolgáltatások

 • Nyilvánosság biztosításának költségei (a projekthez kötődő, kötelezően előírt kommunikációs költségek).
 • Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek.
 • Általános jogi tanácsadás, közjegyzői költségek (vállalkozási vagy megbízási díj).

6) Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (ÁLTALÁNOS) költség

 • Telekommunikációs szolgáltatások (telefon, fax, internet), postaköltség.
 • Anyagköltség (a projekt megvalósításához kapcsolódó dokumentációs,irattárazási, archiválási költségek  – fénymásolópapír, toner, irodaszer).
 • Állagmegóvás/karbantartás (a projekt keretében támogatott tevékenységek céljaira használt eszközök esetében).
 • A támogatás fogadására szolgáló, elkülönített bankszámla megnyitásának költsége, az elkülönített bankszámla rendes havi adminisztratív (kezelési) költsége és tranzakciós költségek.

Az általános költségek aránya nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségének 10%-át.


Támogatni tudjuk Önt:

 • a költségvetés összeállításában,
 • a pályázat megírásában,
 • a támogatás megítélése esetén a teljes megvalósításban.