Home » Adatkezelési tájékoztató

KÜLSŐ ÉRTÉKELÉS

Az A, B, C képzési körökben 2020.01.01. előtt felnőttképzési engedélyt szerzett intézményeknek kétévenként kötelező. Annak ellenére, hogy átalakul a felnőttképzés, az átmeneti rendelkezések miatt az érintett intézmények többségének 2020-ban továbbra is esedékes az előző rendszer szerinti ("régi típusú") külső értékelés!

További információk és ajánlatkérés...

A TUDÁSPONT Kft. felnőttképzési nyilvántartási száma a 2019.12.31-én hatályos szabályozási rendszer szerint: E-001484/2016, érvényes: 2022.12.31-ig, az engedélyezett képzések

KÜLSŐ ÉRTÉKELÉS

Az "A", "B", "C" képzési körökben felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézményeknek kétévenként kötelező.

További információk és ajánlatkérés...

Információk a felnőttképzési engedély megszerzéséhez és a jogszerű működéshez

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztatóban részletesen ismertetjük, hogy a Tudáspont Kft. hogyan és meddig kezeli az Ön különböző célból megadott személyes adatait, valamint, hogy milyen jogok illetik meg Önt, miután megadta azokat.

A tájékoztató elkészítésekor az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), másképpen GDPR, valamint az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó fejezeteiben foglaltakat vettük figyelembe.

Az adatkezelési tájékoztató tartalma:

 1. Az adatkezelő adatai
 2. A http://felnottkepzesiengedely.hu honlapot használók adatkezelése
 3. A képzésre jelentkezők és a képzésen résztvevők adatkezelése
 4. Jogok, jogorvoslati lehetőség
 5. Adatfeldolgozók megnevezése

 

1. Az adatkezelő adatai

Az adatkezelő megnevezése: TUDÁSPONT Oktatási, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 38. III/3.

Képviseli: Kormos Mónika Márta

Cégjegyzékszám: 01-09-903953

Adószám: 14439643-2-41

Felnőttképzési engedély szám: E-001484/2016

Telefon: + 36 30 424 0430

E-mail: info@tudaspont.hu

 

2. A http://felnottkepzesiengedely.hu honlapot használók adatkezelése

2.1 Kapcsolatfelvétel

A Tudáspont Kft. honlapján feltüntetésre kerülő szolgáltatások iránt érdeklődők jellemzően a honlapon megadott e-mail címre küldenek e-mail-t, vagy a megadott telefonszámon személyesen kezdeményezik a kapcsolatfelvételt. Ennek során a Tudáspont Kft. a következő személyes adatokat kezeli:

 • név,
 • telefonszám,
 • e-mail cím.

Az adatokat kapcsolatfelvétel céljából a Tudáspont Kft. vezetője és az irodavezető kezelik, aminek jogalapja a kapcsolatfelvételt kezdeményező önkéntes hozzájárulása, valamint a jogos érdek, azaz mindkét félnek jogos érdeke, hogy a kapcsolat létrejöttéhez és működtetéséhez a megfelelő adatokkal rendelkezzenek. A telefonszám és e-mail cím csak annyiban minősül személyes adatnak, amennyiben a kapcsolatfelvételt kérő cég vagy intézmény munkatársa a saját magán telefonszámát és/vagy magán e-mail címét adja meg vagy a kapcsolatfelvételt magánszemélyként kezdeményezik.

Az adatokhoz ezen kívül a technikai hátteret biztosító webkezelő cég férhet hozzá, azonban az adatok további kezelésére a webkezelő semmilyen formában nem jogosult.

A kapcsolatfelvételt követően a személyes adatokat a Tudáspont Kft. csak addig kezeli, ameddig a kapcsolat fenntartásához az feltétlenül szükséges, ezt követően a Tudáspont Kft. az adatokat törli a nyilvántartásából.

A Tudáspont Kft. a személyes adatokat, kivéve a vele szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozókat harmadik fél részére nem továbbítja.

2.2 Cookie használata

A Tudáspont Kft. honlapjának megtekintésekor, úgynevezett cookie (magyar elnevezése: süti) kerül a számítógépére, amely technikai jellegű segítséget nyújt a weblapszolgáltatónak.

Néhány cookie feltétlenül szükséges az oldal megfelelő működéséhez, mások statisztikai információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban, hogy a felhasználó számára kényelmesebbé és hasznosabbá tegyék az oldalt. Vannak olyan cookie-k is, amelyek csak átmenetileg kerülnek tárolásra és törlődnek a böngésző bezárásával, de léteznek hosszabb ideig tárolásra kerülő cookie-k is. A cookie-k célja:

 • a honlap használatát könnyítik meg a látogatók számára azzal, hogy az egyénhez kapcsolódó beállításokat, használati szokásokat rögzítik, így megkönnyítik a weblapokon való navigációt,
 • az oldal továbbfejlesztése, javítása a látogatói igényeket figyelve,
 • a felhasználói élményt javítja azzal, hogy rögzíti az oldalt látogató szokásait, így a következő látogatáskor megkönnyíthetjük a használatát,
 • a lap továbbfejlesztése érdekében statisztikai elemzéssel vizsgáljuk, hogy a látogató hogyan használ más online szolgáltatásokat.

A cookie-k fontosabb típusai

 • Munkamenet Cookie-k

Az oldal böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, lehetővé teszik a látogató által végzett műveletek megjegyzését. Alkalmazásuk nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem biztosítható. Csak az adott látogatás időtartama alatt élnek, a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

 • A használatot támogató Cookie-k

Lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy milyen működési módot választott (pl. melyik nyelvet választotta, az akadálymentes változatot választja-e, kereső eredmény listájában hány találat jelenjen meg stb.) a látogató. Azért szükséges, hogy a következő látogatásnál mindezt ne kelljen újból megadni.

 • Hirdetéshez kapcsolódó Cookie-k

A hirdetésekhez kapcsolódó sütik használatának célja, hogy kiválasszuk a látogatóinkat leginkább érdeklő, vagy számukra fontosnak tűnő hirdetéseket és azokat jelenítsük meg honlapunkon.

 • Teljesítményt biztosító Cookie-k

Információt gyűjtünk arról, hogy látogatóink hogyan használják honlapot (pl. a látogató mely oldalainkat tekintette meg, hány oldalt keresett fel, az oldal mely részére kattintott, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek ideje, milyen hibaüzeneteket kapott stb.). A weblap továbbfejlesztése érdekében használják.

Fontos! A cookie-k engedélyezése esetén a honlap, illetve annak üzemeltetője semmilyen azonosítót vagy jelszót nem jegyez meg, a személyes adatok (például IP cím) azonosításra alkalmatlan módon tárolódnak, illetve bizonyos időközönként automatikusan törlődnek is a rendszerből.

A cookie-k beállítása, esetleges letiltása

A cookie-k célja a honlap használhatóságának és folyamatainak támogatása, ezért letiltásuk esetén nem garantált, hogy a honlap megtekintője annak minden funkcióját használni tudja.

A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a cookie-kat, de ez az automatikus beállítás is megváltoztatható.

 

3. A képzésre jelentkezők és a képzésen résztvevők adatkezelése

A Tudáspont Kft. képző intézmények munkatársai, szakértők vagy esetlegesen egyéb érdeklődő magánszemélyek számára hirdeti meg ügyvezetője (Kormos Mónika Márta) egyéni vállalkozásának Felnőttképzési szakember és munkatárs képzését. A képzést a szolgáltató szabadpiaci szolgáltatásként nyújtja. A képzésre jelentkezők és a résztvevők szükséges adatainak kezelése kizárólag a tanfolyam ideje alatti kapcsolattartás, a szerződéskötés (amennyiben magánszemélyként vesz részt a tanfolyamon), és a kötelező statisztikai adatszolgáltatás* céljából történik.

A kapcsolattartás céljából nyilvántartott adatok:

 • név,
 • telefonszám,
 • e-mail cím.

A szerződéskötéshez szükséges adatok (magánszemélyek esetén) a fentieken felül:

 • lakcím

A képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentum kiadásához szükséges adatok a fentieken kívül:

 • születési hely, idő,
 • résztvevő anyja neve.

A statisztikai adatokhoz szükséges adatok (ezen adatok személyek szerint nem beazonosíthatóak, mivel nincsenek adott névhez kötve, azaz anonim módon kerülnek továbbításra az országos statisztikai online programba):

 • születési idő (csak évszám),
 • legmagasabb iskolai végzettség,
 • neme,
 • lakcím irányító száma,
 • munkajogi státusz.

Az adatkezelés jogalapja a fenti esetekben is az Ön hozzájárulása, és ezen kívül szerződéses és jogi kötelezettség teljesítése. Az adatokat a Tudáspont Kft. ügyvezetője, aki egyben a tanfolyam oktatója is, és az irodavezető kezelhetik, de csak a tanfolyam végéig, ezt követően az Ön beazonosítható, személyes adatai törlésre kerülnek, hacsak Ön a szerződésben másképpen nem rendelkezik. A számviteli előírásoknak megfelelően a bizonylatokat (értelemszerűen az azon szereplő adatokkal együtt, azaz: név, lakcím) azok keletkezésétől számított 8 évig kell megőrizni.

*A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (Stt.) rendelkezései alapján az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programba (OSAP) jelentendő anonim adatok.

 

4. Jogok, jogorvoslat

Az alábbiakban ismertetjük, hogy a vonatkozó jogszabályok pontosan milyen jellegű jogokat biztosítanak az Ön számára.

A tájékoztatáshoz való jog: a személyes adatainak kezeléséről Ön bármikor jogosult megfelelő tájékoztatást kapni, írásban vagy szóban, amely a megalapozott kérelme alapján történik. A kérelemre egy hónapon belül (esetlegesen két hónap meghosszabbítással) kell megadni a megfelelő tájékoztatást, amelyért díj nem számolható fel.

A hozzáférés joga: abban az esetben, ha a személyes adatait nem Ön közvetlenül adta meg, bármikor kérhet visszajelzést azzal kapcsolatosan, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e, és milyen jellegű adatait kezeljük, kiknek, hová továbbítjuk, meddig tároljuk, azaz minden, a személyes adatával kapcsolatos tájékoztatásra, beleértve az automatizált döntéshozatalra tényére, a profilalkotásra vonatkozó felvilágosítást is. Az adatokat Ön másolatban el is kérheti.

A helyesbítéshez való jog: Ön kérheti a nem pontosan vagy hiányosan rögzített adatainak ésszerű időn belüli kijavítását.

A törléshez való jog: Ön kérheti, hogy adatait ésszerű határidőn belül töröljék az adatbázisból, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyhez gyűjtötték, vagy ha Ön visszavonja az adataidnak kezelésére vonatkozó hozzájárulását, vagy tiltakozik adatainak kezelése ellen, vagy ha adatait jogellenesen kezelték.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: ha valamilyen okból Ön vitatja, hogy az adatainak kezelése megfelelő módon történik, addig, ameddig ez nem tisztázódik, korlátozhatja adatainak használatát.

A tiltakozáshoz való jog: Ön bármikor tiltakozhat az ellen, hogy az adatait kezeljék, így ebben az esetben a Tudáspont Kft. az adatait nem kezelheti tovább.

A panasztételhez való jog: ha Önnek az adatainak kezelésével kapcsolatban valamilyen kifogása van, panaszt tehet az illetékes hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36 1 391 1400, www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu

A bírósághoz fordulás joga: ha az adatainak kezelésével kapcsolatos jogai sérülnek, Ön jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon.

Az adathordozhatósághoz való jog: amennyiben Ön igényli, megkaphatja adatait elektronikus adathordozón, vagy kérheti, hogy ezeket a Tudáspont Kft. egy másik intézménynek továbbítsa.

 

5. Adatfeldolgozók

A Tudáspont Kft. a személyes adatokat a következő cégek/egyéni vállalkozók közreműködését igénybe véve kezeli:

 • Kormos Mónika Márta egyéni vállalkozó

Az adatfeldolgozás területe: kapcsolattartás, oktatás

 • Nagy Katalin egyéni vállalkozó

Az adatfeldolgozás területe: irodavezetőként kapcsolattartás, oktatásszervezés

 • SPILI-KER 2003 Kft., 2360 Gyál, Munkás utca 10.

Az adatfeldolgozás területe: pénzügyi, számviteli ügyintézés, könyvelési feladatok

 • H-D’ VERZIÓ KFT., 4024 Debrecen, Tímár utca 20. fszt. 1.

Az adatfeldolgozás területe: pénzügyi, számviteli ügyintézés, könyvelési feladatok

 • INTRONET Kft., 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 11. fszt. 2., https://www.intronet.hu/

Az adatfeldolgozás területe: webhosting szolgáltatás, a http://felnottkepzesiengedely.hu című holnap és az info@tudaspont.hu e-mail postafiók megfelelő működésének biztosítása.

A Tudáspont Kft. a vele szerződéses viszonyban lévő adatfeldolgozókkal a személyes adatok vonatkozó jogszabályoknak való kezeléséről szerződésben rendelkezik. Kivételt képez ez alól Kormos Mónika Márta e.v., tekintettel arra, hogy ő egyben a Tudáspont Kft. egyszemélyes tulajdonosa és vezető tisztségviselője is, így külön szerződés ebben az esetben nem készül.


Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelések során nem történik személyes adatai alapján automatizált döntéshozatal, profilalkotás. Személyes adatai védelmének érdekében a papír alapú dokumentumokat elzárva, biztonságos helyen tároljuk, az elektronikusan tárolt adataihoz a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak férhetnek csak hozzá. Az IT biztonság szintjéről, az iratkezelésről intézményünk külön szabályzatban rendelkezik.


Amennyiben Önnek a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése van, a fenti elérhetőségek bármelyikén fordulhat hozzánk.

Tudáspont Kft.

2018. május 25.

AKTUÁLIS SZAKMAI NAPOK, KÉPZÉSEK


 • FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKEMBER ÉS MUNKATÁRS KÉPZÉS
  online képzés

  2021. okt. 21 - nov. 25.
  6 csütörtöki nap 9.00-16.00

  Részletek a képzésről
  Jelentkezés a képzésre

  szolgáltató: Kormos Mónika Márta ev., felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000213

Notes

 • A felnőttképzés átalakul!

  2020.01.01-től új szakképzési törvény és nagymértékben módosított felnőttképzési törvény hatályos.

  A 2022.12.31-ig tartó átmeneti időszak sok nehézséget tartogat.

  A folyamatos tájékozódás érdekében ajánljuk TUDÁSPONT szakmai napjainkat, Felnőttképzési szakember és munkatárs képzésünket és a Felnőttképzési Figyelő szolgáltatásait.

  www.fefi.hu

A felnőttképzéshez kapcsolódó hatósági feladatokat a Pest Megyei Kormányhivatal (PMKH) látja el országosan.

Felnőttképzési szakember és munkatárs képzés indul Budapesten 2018. jún. 7-én!

Ajánljuk szakmai vezetőknek, képzésszervezőknek, minden felnőttképzésben dolgozónak.

Részletek...

Notes

 • A felnőttképzés átalakul!

  2020.01.01-től új szakképzési törvény és nagymértékben módosított felnőttképzési törvény hatályos.

  A 2022.12.31-ig tartó átmeneti időszak sok nehézséget tartogat.

  A folyamatos tájékozódás érdekében ajánljuk TUDÁSPONT szakmai napjainkat, Felnőttképzési szakember és munkatárs képzésünket és a Felnőttképzési Figyelő szolgáltatásait.

  www.fefi.hu

2017. január 1-től a felnőttképzési engedélyhez kapcsolódó hatósági feladatokat a Pest Megyei Kormányhivatal (PMKH) látja el országosan.

Fontos linkek

Felnőttképzési tevékenység engedélyezése

 • Tájékoztató - engedélyezés
 • Árbevétel jelentés
 • Adatváltozás bejelentése
 • Tájékoztató - nyelvi programkövetelmények
 • Engedélyezési eljárások indítása, módosított képzési programok feltöltése: https://felnottkepzesiengedely.munka.hu

Adatszolgáltatás

 • FIR
 • OSAP

Letölthető anyagok, formanyomtatványok

 • Bejelentés a felnőttképzésből 2016. évben származó árbevételről
 • EUROPASS igénylőlap
 • Hozzáférés igénylése online felülethez (engedélyezés, FIR, PREFER)
 • Javaslat nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételéhez
 • Képzési program
 • Kérelem adatváltozás átvezetése iránt
 • Engedéllyel rendelkező képző intézmények érvényes és törölt programjainak nyilvántartása
 • Felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartása ("C" képzési kör)
 • Felnőttképzési nyelvi programkövetelmények összehasonlító táblázata ("C" képzési kör)
 • Ajánlási lista - a képzési programok minősítésére felkérhető szakértők listája

Amit az ellenőrző szakértők látnak az intézményről (belépés a FIR hozzáféréssel, nyilvántartott adatok, képzési programok, csoportok)

Szakmai vizsgák éves átlagos vizsgaeredménye

Szakképzési dokumentumok - "A" képzési kör

 • Országos képzési jegyzék (OKJ)
 • Szakmai és vizsgakövetelmények (SZVK-K)
 • Szakképzési kerettantervek

Szakmai programkövetelmények nyilvántartása - "B" képzési kör

GYIK (hatóság)